11/2019

Nové zásobníky na KTF

Předmětem investice bylo vybudování nového skladového hospodářství na kyselinu fosforečnou termickou (koncentrace 40%, vlastnosti - korozivní, žíravá).

Jednalo se o dodávku 4 dvouplášťových zásobníků (materiál PE100), každý o objemu 100 m3. Zásobníky jsou vybaveny snímači pro jeho spolehlivý a bezpečný provoz. Pro monitoring případného průsaku je mezi vnitřním a vnějším pláštěm osazen snímač. Zásobníky mají šikmé dno směrem k výpusti pro jejich bezezbytkové vyprázdnění. Plnění zásobníku z autocisteren je realizováno plnícím potrubím DN80 (nerez AISI 316).

Expedice KFT do výroby probíhá nerez potrubím DN 80 pomocí čerpadel, dávkování je zajištěno hmotnostními průtokoměry.

Celé dílo je dodáno \"na klíč\" (vč. DÚR, DSP, DPS, DSPS) a skládá se ze stavebních objektů (základy, betonáž, komunikace, stavební elektro) a provozních souborů (technologie, ocelové konstrukce, potrubní mosty, elektro část, MaR, ASŘ).

 

9/2019

Solidifikační linka

Technologie linky se skládá z těchto částí :

 • Příjmová násypka (svařenec násypky, vibrační rošt, vynášecí pásový dopravník). Přísun odpadů ze skladovací plochy zajišťuje kolový nakladač.
 • Propojovací pásový dopravník do míchačky (dodávka vč. detektoru železných kovů a pásové váhy).
 • Skladovací zásobníky příměsí (vápno, cement, popílek) včetně potřebného vybavení (provzdušnění, filtry, čidla apod.), plnění z autocisteren.
 • Dávkovací šnekové dopravníky ze zásobníků.
 • Vážící nádoba s příslušenstvím (tenzometrická souprava, ofukovací trysky).
 • Celková kapacita míchacího centra je 42 000 t/rok
 • Rozvody a dávkování záměsové vody.
 • Míchání solidifikátu ve dvouhřídelové diskontinuální míchačce MED 1500 (míchací výkon 15 m3/h).
 • Doprava solidifikátu zpod míchačky pomocí soustavy pásových dopravníků a haldovacího dopravníku.
 • Kompresor, úprava tlakového vzduchu a rozvody
 • Elektro, MaR, ASŘ

 

9/2017

Třídící linka kovových odpadů

PS01 je určen pro automatické třídění na různé velikosti (frakce) s návaznou separací kovů (magnetických a nemagnetických). Vstupní surovina je pomocí nakladače založena do vstupního zásobníku, ten ji nadávkuje do linky. V lince je velikostně roztříděna na frakci menší jak 400 mm a větší jak 400 mm pomocí třídiče, jehož vnitřní prostor je odsáván. Z frakce 0-400 jsou dále separovány kovy. Výstupem je surovina/kov vhodná pro zpracování v průmyslu.

PS02 je určen pro automatické dotřídění. Výstupem jsou :

 • Prachové podíly bez přísad kovů
 • Železné kovy
 • Neželezné kovy
 • Hliník
 • Barevné kovy
 • Směs odpadu, kamení a nerez oceli

PS03 je určen na ruční dotřídění vstupní suroviny z PS01 ( frakce větší jak 400 mm). Vstupní surovina je zakládána na vstupní dopravník, v třídící kabině ji poté obsluha roztřídí a pomocí gravitačních shozů dopraví do kontejnerů pod kabinou. Kabina je průběžně odsávána.

Nakládku zpracovávaného materiálu a odvoz vytříděných surovin provádí  manipulační technika. Výkon linky činí 30 tun /hod. Součástí dodávky byla i část elektro, Mar, ASŘ.

 

 

2/2018

Naskladňování a doprava biomasy

Biomasový kotel v lokalitě Benkovac ( Chorvatsko ) je zasobován 2 druhy paliva :

-        Peletky z biomasy ( pr. 6-8 mm, délka 10 – 40 mm, sypná hmotnost 500 kg/m3 )

-        Dřevní štěpka ( granulometrie 10 – 50 mm, sypná hmotnost 260 kg/m3 )

 

Součástí dodávky „na klíč“ byla technologie :

Doprava štěpky  (  dopravní výkon linky 60 m³/h, objem zásobníku štěpky 400 m3 )

o   Zásobník štěpky  – pohyblivá podlaha

o   Vynášecí řetězový dopravník

o   Separátor kovů                                                                 

o   Hvězdicové třídící síto                                                     

o   Dopravní systém do denního zásobníku kotle

 

Doprava peletek ( dopravní výkon linky peletek 60 m³/h,   objem sila peletek 500 m3 )

o   Příjmový koš                                                                      

o   Vynášecí redler  

o   Korečkový elevátor           

o   Spojovací redler                                               

o   Zásobní silo vč. zabezpečení proti výbuchu ATEX

o   Vynášecí oběžná šneková fréza

o   Rotační podavač                                                              

o   Pásový dopravník                                             

o    Pásová váha                                                              

o   Dopravní systém do denního zásobníku kotle

Potřebné ocelové konstrukce

 

Elektro, MaR, ASŘ

 

12/2017

Rekonstrukce a modernizace pasové dopravy uhlí

Cílem rekonstrukce a modernizace bylo zvýšení spolehlivosti zauhlování včetně předcházení rizikům požáru a výbuchu uhelného prachu, která vycházejí z platné legislativy NV 406/2004 Sb., dále zajištění řízeného automatického vzorkování dodaného i spotřebovávaného paliva a separace kovů.

Celkem se rekonstrukce týkala 6 pasových dopravníků ( délky od 40 do 220 metrů, šířka pasů 1000 mm ).

Předmětem rekonstrukce byli následující zařízení a práce :

- kompletní demontáž dopravníků

- kompletní nátěry ocelových konstrukcí dopravníků

- výměna poškozený válečkových stolic a válečků

- dodávka nových pryžových pasů, nových stěračů

- dodávka dopadových loží a násypných vedení

- dodávka nových pohonů, nových poháněcích a vratných bubnú

dodávka nových svodek přesypů z hardoxu

-  demontáž stávajících separátorů kovů a dodávka 2 ks nových

  separátorů + indikátory kovů a značkovače

- demontáž stávajícího vzorkovače a dodávka nového automatického vzorkovače s odběrem z linky A, B

- dodávka technologie mlžení na přesypech dopravníků T6/T7 a T7/T8 linek A, B 

 

 

9/2017

Míchání a expedice popílku

V rámci investiční akce „Distribuční centrum pro ekologické využití vedlejších energetických produktů v ETU“ naše společnost realizoval „PS 02 Míchání a expedice popílku“, který obsahoval následující stroje a zařízení :

 • Šoupátkový uzávěr s řetězovým kolem, šoupátkový uzávěr s válcem
 • Turniketový podavač s frekvenčním měničem
 • Kompenzátory
 • Šnekový dopravník
 • Mísící zařízení - dvouhřídelový šnekový dopravník s lopatkami ( míchány jsou 3 druhy popílku )
 • Kompenzátor, skluzy
 • Vzorkovač ( hmotnost vzorku na 1 odběr 0,14 - 0,18 kg )
 • Plnící hubice vč. integrovaného filtru

Výkon linky 100 m3/hod.

 

9/2017

Třídící linka kovových odpadů

PS01 je určen pro automatické třídění na různé velikosti (frakce) s návaznou separací kovů (magnetických a nemagnetických). Vstupní surovina je pomocí nakladače založena do vstupního zásobníku, ten ji nadávkuje do linky. V lince je velikostně roztříděna na frakci menší jak 400 mm a větší jak 400 mm pomocí třídiče, jehož vnitřní prostor je odsáván. Z frakce 0-400 jsou dále separovány kovy. Výstupem je surovina/kov vhodná pro zpracování v průmyslu.

PS02 je určen pro automatické dotřídění. Výstupem jsou :

 • Prachové podíly bez přísad kovů
 • Železné kovy
 • Neželezné kovy
 • Hliník
 • Barevné kovy
 • Směs odpadu, kamení a nerez oceli

PS03 je určen na ruční dotřídění vstupní suroviny z PS01 ( frakce větší jak 400 mm). Vstupní surovina je zakládána na vstupní dopravník, v třídící kabině ji poté obsluha roztřídí a pomocí gravitačních shozů dopraví do kontejnerů pod kabinou. Kabina je průběžně odsávána.

Nakládku zpracovávaného materiálu a odvoz vytříděných surovin provádí  manipulační technika. Výkon linky činí 30 tun /hod. Součástí dodávky byla i část elektro, Mar, ASŘ.

 

8/2017

Doprava, skladování a expedice bramborového proteinu

Jedná o poloautomatickou linku, kde se na vstupu do linky analyzuje bramborový protein (měří se vlhkost a proteinové složky) a pomocí separátorů a třídícího síta jsou z něho odstraněny kontaminované částice (železo, nerez a barevné kovy) a nadrozměrné částice. Neshodný, kontaminovaný a nadrozměrný protein je uskladněn v big-bagu nebo v barelech.

Vyhovující protein je pomocí pneumatické dopravy přepraven do mezizásobníku s filtrem ( provedení dle ATEX ), kde je pomocí rotačního podavače ( ovládaný frekvenčním měničem ) nadávkováno přesné množství proteinu do váženého zásobníku. Obsluha v expediční hale je za pomoci majáku a akustické signalizace informovaná, že je naváženo potřebné množství proteinu.

Navážené dávka proteinu je poté ze zásobníku vyprázdněna do zavěšeného big- bagu, který je umístěn na válečkové dráze a na které dojde k obchodnímu zvážení; následně je bag vyexpedován.

Linka je vyrobena z nerez oceli 17 240 ( AISI 304 ).

Součástí dodávky byla i část elektro, Mar, ASŘ.

 

3/2017

Doprava uhlí z výklopníku Innofreight

Investor ( EOP ) se rozhodl spolu se společností Innofreight realizovat investici, jejímž výsledkem je zahájení používání železničních vozů Innofreight pro dopravu uhlí do EOP, a tyto jsou následně vysypávány pomocí výklopníku Innofreight. 

Naše společnost v rámci této investice dodala na klíč spojovací dopravníky, které napojily výkladku uhlí se stávajícím hlubinným zásobníkem. Naše dodávka byla vč. část elektro, Mar, ASŘ a potřebné stavební části díla.

Jednalo se o 2 pasové kapotované dopravníky a související přesypy ( vyloženy kluzným plastem ).

Přepravovaný materiál je hnědé uhlí, dopravní výkon 1200 m3/hod.

 

12/2016

Hřeblové dopravníky na odtah uhelného prachu

Předmětem díla byla instalace hřeblových dopravníků na odtah uhelného prachu spadlého do prostoru kolejiště pěchovacího a výtlačného stroje.
Dopravníky jsou řešeny jako dva samostatné navazující na sebe v přímém směru (osová délka 95 a 120 metrů, výkon 2 tuny/hod) s odsunem materiálu směrem ke komínu. Třetí příčný, lomený dopravník (osová délka 15 metrů, výkon 2 tuny/hod) odvádí materiál od komína pod kolejištěm VPS ke čtvrtému přímému dopravníku (osová délka 3,6 metrů, výkon 2 tuny/hod), který materiál dopravuje do expediční jámy. 

Materiálové provedení:
Sekce hřeblových dopravníků jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L stejně tak jako skluzové plechy ze strany koleje a ze strany zdi. Podlaha dopravníku je vyložena ocelí Hardox 500 tl. 15mm s bočnicemi do výšky řetězu. Horní vratná větev řetězu spočívá na lištách z oceli X120Mn12. Řetěz kovaný, materiál C45. Podpěrné konstrukce dopravníku jsou z ocele S235, žárově zinkováno. 

 

2/2016

Míchací centrum vedlejších energetických produktů

Předmětem díla byly následující položky:

 • 2 ks sila 100m3 vč. vybavení (filtr, čidla, provzdušnění),
 • plnění sil z autocisteren,
 • dávkování VEPů - rotační podavač řízený frekvenčním měničem, vážící šnekový dopravník, sběrný šnekový dopravník,
 • konti michačka MEC 500 - výkon 35 t/hod, míchání (popílek + PPR voda),
 • expedice směsi vynášecí pásový dopravník,
 • otočný haldovací dopravník,
 • rozvod vody - řídící armatury pro dávkování vody do míchané směsi,
 • hala, velín vč. elektro a řídící systém,
 • zdroj tlakového vzduchu (kompresor, úprava vzduchu),
 • inženýrská činnost (ÚŘ, vodpr. řízení, AD) a rekultivace odkaliště (PD).

 

1/2016

Linka pro drcení objemných průmyslových odpadů

Požadavkem investora bylo drcení IBC kontejnerů (vč. dřevěné palety), plastových barelů a především plechových sudů s možným zbytkem tuhé, pasovité nebo kašovité fáze v inertní atmosféře. Předpokládané maximální množství zpracovaných odpadů činí 6000 tun/rok.

Předmětem díla byly následující položky:

 • válečkové dopravníky,
 • drtič - vybaven hydraulickým přítlačným zařízením, které zajišťuje lepší vtlačení materiálu do drtící mezery, výhodou pomaloběžného zařízení je nízká obvodová rychlost, která prakticky zamezuje iniciaci výbuchu a požáru,
 • vstupní komora - pro zajištění bezpečnosti a ochrany před možným výbuchem nebo požárem je prostor násypky a přechodové komory inertizován dusíkem, v případě překročení limitu obsahu O2  v drtícím prostoru je dán světelný a akustický signál obsluze a linka je preventivně zastavena,
 • pneumatické dveře,
 • svodka z drtiče a kontejner,
 • odsávání, tlakový vzduch, rozod dusíku,
 • elektroinstalace, MaR, ŘS.

 

9/2015

Dokumentace Basic Design pro investiční akci Regionální centrum zpracování komunálního odpadu KV

provozní soubory:

PS 01 Technologie třídění a mechanické úpravy odpadů
PS 02 Technologie granualce odpadu
PS 04 Technologie dotřídění odpadů z fermentorů

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic