Doprava sypkých materiálů

Mechanická doprava

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou určeny pro dopravu velkých objemů sypkých materiálů s různou zrnitostí. Sklon dopravníku do 18o , teplota do 200 °C. Pro strmou dopravu sypkých materiálů v provedení s žebrovaným pásem ( sklon až 30o ). Provedení - plně kapotované, reverzní, pojezdové apod.

 • nosné i podpěrné konstrukce
 • speciální provedení – reverzní a pojízdné dopravníky, pásové podavače a dávkovací dopravníky, rozdružovací a skříňové dopravníky
 • další zařízení – přesýpací věže, svodky, odnímatelné kryty
 • pásový dopravník uhlí se shazovacím vozem


Speciální pásové dopravníky FLEXOWELL
Dopravníky s bočními vlnovci a příčkami - umožňují vysoce efektivní kombinaci vodorovné, šikmé a svislé dopravy sypkých materiálů.

Dvojitý pásový dopravník


Šnekové dopravníky
Tyto dopravníky jsou používány pro dopravu sypkých nelepivých materiálů ve vodorovném směru nebo ve sklonu – běžně do 30°. Provedení – dle vlastností dopravovaného materiálu z oceli tř. 11, otěruvzdorné oceli Hardox, nerez oceli. Šnekové dopravníky nad 6 m délky jsou dodávány se středovými ložisky. Dopravní prostor je uzavřen, proto lze u těchto dopravníků snadno zabránit prašnosti. Šnekové dopravníky lze použít jako podavače, dávkovače, mísiče, chladiče apod.

 • dle uložení jsou vodorovné, šikmé a strmé, provedení trubkové nebo žlabové s osou nebo bezosé
 • doprava převážně nelepivých sypkých hmot ( cement, vápno, sádra, popílek, obiloviny, cukr, mouka,…) popřípadě kašovitých hmot (kaly apod.)
 • jednoduchá konstrukce, prachotěsnost
 • příslušenství k dopravníkům: regulační, dávkovací a uzavírací prvky, další provozní systémy – centrální mazání, revizní otvory, napojení na odsávání, snímače chodu, zahlcení apod.

 

Spirálové bezhřídelové dopravníky

Korečkové elevátory
Elevátor slouží ke svislé dopravě nejrůznějších druhů sypkých materiálů (granulovaných, zrnitých, …), není vhodný pro vysoce lepivé materiály. Maximální teplota dopravovaného materiálu je do 250 °C.

 • provedení uzavřené a prachotěsné
 • jedna společná nebo dvě oddělené šachty
 • volba tažného elementu ( pás nebo řetězy) a tvaru korečků závisí na charakteru dopravovaného materiálu
 • použití ušlechtilých materiálů (nerez, plasty,…) zejména v potravinářském, chemickém průmyslu a v zemědělství


Redlerové dopravníky
Redler je přímý nebo lomený řetězový dopravník, určený pro vodorovnou a šikmou dopravu sypkých jemně zrnitých a granulovaných materiálů. Skládá se z trupu, poháněcí a napínací stanice, dvou dopravních řetězů propojených unašeči a z kluzných vedení horních a dolních větví řetězů. U lomených redlerů dále z převáděcích řetězových kol pro vedení řetězů. Maximální teploty dopravovaného materiálu jsou do 250 °C.

 • trup redleru je jednou nebo několikrát lomený popř. přímý a je tvořen dnem, bočnicemi a horním víkem
 • vpád materiálu do redleru shora (přes horní větev řetězu), nebo z boku
 • v koncové části trupu napínací stanice
 • střední část trupu slouží k vynášení dopravovaného materiálu pomocí unašečů do výsypného otvoru
 • poháněcí stanice a svodka výpadu na konci redleru


Kabelkové dopravníky


Vibrační podavače a vibrační žlaby
Vibrační podavač je určen pro vynášení a dopravu sypkých materiálů. Vibrační podavač dopravuje objemově stálé množství materiálu a jeho dopravní výkon je možno měnit buď za klidu, přestavováním nevývažků vibromotorů, nebo za chodu plynule pomocí frekvenčního měniče.

Rotační podavače
Rotační podavač je určen pro dopravu a řízení toku sypkých nelepivých materiálů. Může současně plnit i funkci tlakového uzávěru. Výkon/průtočnost dopravy materiálu lze nastavovat rychlostí rotoru podavače za pomoci frekvenčního měniče. Provedení z oceli tř. 11, příp. v kombinaci otěruvzdorných materiálu Hardox nebo z nerez oceli. Maximální teplota dopravovaného materiálu je do 150° C.

Pneumatická doprava

Nízkotlaká doprava – ejektorové směšovače
Přetlak dopravního vzduchu do cca 15 kPa. Využívá k dopravě většinou ejektorové podavače. Je vhodná pro dopravu malých množství dopravovaného materiálu s nízkým směšovacím poměrem. Využívá se především v dřevozpracujícím průmyslu. Nízkotlaké pneumatické dopravní systémy pracují kontinuálně. Podle umístění zdroje dopravního vzduchu se dělí na přetlakovou a podtlakovou (sací).
Zdroji dopravního vzduchu pro nízkotlakou pneumatickou dopravu jsou vysokotlaké ventilátory.

Středotlaká doprava – dmychadlová
Rozmezí přetlaku dopravního vzduchu cca od 15 do 100 kPa. Využívá k dopravě rotační směšovací podavače. Doprava je kontinuální.
Rotační směšovací podavače lze využít pro dopravu menších množství neabrazivních materiálů na kratší vzdálenosti, protože mohou překonat pouze menší tlakové spády mezi okolím a dopravním potrubím.
Zdroji dopravního vzduchu pro středotlakou pneumatickou dopravu jsou investičně méně náročná a provozně spolehlivá dmychadla.

Vysokotlaká doprava - komorové podavače

Tento princip pneumatické dopravy je využíván pro široký sortiment suchých volně sypaných materiálů. Princip využívá malého objemu potřebného vzduchu k přemístění velkého objemu volně sypaného materiálu v dopravní lince (dosahuje výrazně vyššího směšovacího poměru tlakového vzduchu/dopravovaný materiál). Proces dopravy se podobá protlačování. Na rozdíl od ostatních principů založených na velkém objemu vzduchu k přemístění poměrně malých objemů materiálu za vysokých rychlostí, doprava v tuhé fázi nabízí velké výkony při nízkých dopravních rychlostech a nízké spotřebě stlačeného vzduchu.
 
Systém se skládá z tlakové nádoby, vstupního plnícího uzávěru, výstupního uzávěru, uzávěru odprášení a uzávěru vstupu dopravního vzduchu. Součástí systému dopravníku je pneumatický rozvaděč a snímače tlaku a koncových poloh armatur.
 
Hlavní charakteristika tohoto druhu pneudopravy:
 • Cyklická doprava materiálu v plném průřezu potrubí při nízké dopravní rychlost 3 až 5 m/s.
 • Dopravní tlak 1 až 4 bar (na vstupu nutno zajistit tlakový vzduch 6 bar).
 • Maximální délky tras do 1000 m a výkony až 300 t/hod.
 • Kompaktní sestava pneumatického dopravníku včetně pneumatického rozvaděče a elektrického rozvaděče. Možnost instalace vlastního PLC, který řídí celý dopravní cyklus.
 • Systémy vhodné pro dopravu popelovin a vápence v energetických zařízeních.
 • Možnost variabilního navržení počtu plnících a příjmových míst. Systém výklopných ventilů pro výběr konkrétního příjmového sila.
Výhody oproti klasické pneudopravě v ředěném stavu:
 • Nižší spotřeba dopravního vzduchu na 1 tunu přepraveného materiálu.
 • Nižší spotřeba elektrické energie kompresorové stanice.
 • Nižší  opotřebení dopravního potrubí a potrubních oblouků.
 • Nižší náklady na obsluhu a údržbu.
 • Menší filtrační plocha filtru na konci dopravní trasy.
 • Menší zástavbové rozměry. 


Pneumatické žlaby

 • Beztlaké fluidní dopravníky ( žlabové ) – zdroj tlakového vzduchu ventilátor
 • Tlakové fluidní dopravníky ( trubkové ) – zdroj tlakového vzduchu dmychadlo

Dopravovaný materiál se dopravuje v plném průřezu.


Zdroje tlakového vzduchu - ventilátory, dmychadla, kompresory

Potřebná úprava tlakového vzduchu ( sušičky, filtry aj. )

Komponenty pneumatické dopravy
Potrubní trasy dle vlastností dopravovaného materiálu z oceli tř. 11 nebo nerez oceli.
Potrubní oblouky dle vlastností dopravovaného materiálu z oceli tř. 11, čediče, Eucoru.
Spojování trubek svařováním, přírubami či potrubními spojkami ( coupling ).

Dopravní systémy vždy v bezprašném provedení

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic