Ekologizace kotlů K3 a K4

Pro snížení emisí SO2 parních kotlů K3 a K4 v Elektrárně Třebovice bylo vybudováno polosuché vápencové odsíření spalin s technologií pneumatického reaktoru s cirkulačním fluidním ložem.

Neodsířené spaliny jsou vedeny ze společného potrubí spalin kotlů K3 a K4 do spodní části fluidního reaktoru, do kterého je prováděn rozstřik vody – zvlhčování spalin, dávkován sorbent (hydratizované vápno Ca(OH)2), a dále je do reaktoru dopravován recirkulovaný produkt odsíření (PPR – produkt po reakci) zachycený na rukávcích tkaninového filtru. V reaktoru dochází ve fluidním loži ke kontaktu neodsířených spalin s vodou, sorbentem a produktem, kde vznikají reakce spojené s odsířením spalin a dále k absorpci kyselých složek ve spalinách.

Množství dávkovaného sorbentu Ca(OH)2 je regulováno v návaznosti na vstupní koncentraci SO2 v neodsířených spalinách, na množství průtoku spalin odsiřovací jednotkou a na zbytkové koncentraci aktivní složky v recirkulovaném produktu PPR.

Proud odsířených spalin obsahující pevné částice prachu sorbentu a recirkulovaného PPR je veden z reaktoru na tkaninový filtr. Proces čištění spalin od prachových částic probíhá ve filtru dvoustupňově. První stupeň je prováděn expanzí spalin ve výsypkách filtru – extrakce nejhrubších frakcí a následuje druhý stupeň, který probíhá na zevním povrchu filtračních tkaninových hadic – důkladné dočištění spalin. Padající prach – produkt PPR je sveden do výsypek a aeračních žlabů, odkud je recirkulován zpět do reaktoru. Maximálně zužitkovaný produkt PPR je z aeračních van expedován do zásobníku produktu.