Odsíření spalin kotle K14

Pro snížení emisí SO2 kotle K14 bylo vybudováno polosuché vápencové odsíření spalin s technologií pneumatického reaktoru s cirkulačním fluidním ložem.

Neodsířené spaliny jsou vedeny ze stávajícího elektro-odlučovače popílku novým potrubím spalin od kotle K14 do spodní části fluidního reaktoru, do kterého je prováděn rozstřik vody – zvlhčování spalin, dávkován sorbent (hydratizované vápno Ca(OH)2), a dále je do reaktoru dopravován recirkulovaný produkt odsíření (PPR – produkt po reakci) zachycený na rukávcích tkaninového filtru. V reaktoru dochází ve fluidním loži ke kontaktu neodsířených spalin s vodou, sorbentem a produktem, kde vznikají reakce spojené s odsířením spalin a dále k absorpci kyselých složek ve spalinách.

Součástí dodávky technologie odsíření byla kompresorová stanice pro výrobu a úpravu ovládání stlačeného vzduchu a úpravna areačního stlačeného vzduchu.